Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
15-12-2007 11:11:22

Η ενότητα Α του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα κατοικίας ή οικοπέδου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενότητας Α΄ του άρθρου 26, δεν υπόκειται σε φόρο αξία που αντιστοιχεί σε εμβαδό κατοικίας έως διακόσια (200) τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα των ο-ποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.»

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας που έχει αποκτηθεί αιτία προίκας, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση της έκπτωσης του άρθρου 55, υποβάλλεται σε φόρο που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 και με βάση τη συγγενική σχέση μεταξύ προικοδότη και προικιζομέ-νης. Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται στο μισό.»

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 καταργείται.

14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 82 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Ο φόρος που βεβαιώνεται: α) μετά από δήλωση του υπόχρεου και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29, κα-ταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, β) μετά από δήλωση του υπό-χρεου και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, και 4 του άρθρου 29, μετά από πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λό-γω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, μετά από διοικητική επί-λυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5) και μετά από α-πόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες διμηνιαίες δόσεις και γ) μετά από δήλωση του υπόχρεου και υπολογί-ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29, καταβάλλε-ται σε δώδεκα (12) ίσες διμηνιαίες δόσεις.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας, και η πρώτη δόση καταβάλλε-ται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επό-μενου μήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.
Αν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ανήλικος κατά το χρόνο απόκτησης του τίτλου βεβαίωσης του φόρου, ο αριθμός των δόσεων, που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, διπλασιάζεται.
2. Αν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του αναλογούντος κύριου και πρόσθε-του φόρου που βεβαιώθηκε μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, μέ-σα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, ανεξάρτητα από το ύψος αυτού, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Το ίδιο ποσοστό εκπίπτεται, αν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του ποσού που προκύπτει συνεπεία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς μέσα στην προθεσμία πληρωμής του ενός πέμπτου (1/5) αυτού.»


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website